Etiket arşivi: nitel veri

Nitel Araştırma Notları 2

NİTEL ARAŞTIRMA


İnsan davranışı içinde bulunduğu ortam ile birlikte ve çok yönlü olarak incelenmelidir.

Nitel araştırma = Gözlem + Görüşme + Döküman Analizi

Temel hedef bir kuram oluşturabilmektedir.

Kuram oluşturma: yeni bir takım sorunlar ve ilişkilerin ortaya konulmasıdır.

Toplanan veriler = çevre ile ilgili + süreç ile ilgili + algılar ile ilgili

 


Nitel Araştırma Özellikleri


  • Doğal ortama duyarlılık

Araştırma olgunun içerisinde bulunduğu ortam ile birlikte değerlendirilmelidir.

  • Araştırmacının katılımcı rolü

Nicel araştırmadan farklı olarak araştırmacı görüşme ve gözlemleri yapan, sürece bir bakış açısı ile dahil olandır.

  • Bütüncül Yaklaşım

Bütünü oluşturan anlamlı parçalar birer anlam taşıdığı gibi, bir bütün olarak değerlendirilmesi çok daha anlamlı içerebilir.

  • Algıların Ortaya konulması

Katılımcıların dünya algılarını ve yorumlarını da ortaya koyar

  • Araştırma deseninde esneklik

Birden fazla veri toplama yöntemi kullanılabileceği gibi katılımcının görüşleri ve algıları dahilinde esneklikler sağlanabilir.

  • Tümevarımcı analiz

Nicel araştırmadan farklı olarak tümevarımcı bir yaklaşım söz konusudur.

  • Nitel veri 

Veriler sayılara indirgenemez. Sayılar kullanılabilir ancak araştırma verileri sayılardan ibaret değildir.